学校目标 Matlamat Sekolah

Membentuk serta menghasilkan murid yang berilmu pengetahuan, berketrampilan serta bermoral tinggi selaras dengan pembentukan insan berwawasan, seimbang dan harmonis.
Comments